[wyde_heading title=”Learning is an active act” text_align=”left”]

Here we gathered together entrepreneurial-minded and project-oriented courses you can do at the University of Helsinki. We’ve seen new project courses popping up at different corners of the university. And it’s a wonderful thing. We want to be in the middle of this development, as a space to have such courses in and as a connecting point between people involved in them.

Is there a course missing that you feel should be here? Contact us and let’s put it up

Kielikonsultoinnin kurssi (3-5 op)

(Language consulting for companies – course in Finnish)

Ajankohta: Kevätlukukausittain, nyt 20.01.2017 -05.05.2017
Kampus: Keskusta
Kurssilla tutustutaan kielikonsultointiin tekemällä konsultointisuunnitelma yhteistyötahon tarpeisiin ja mahdollisuuksien niin salliessa toteuttamalla suunnitelma osittain tai kokonaan. Kurssilla opiskelija saa käsityksen kielikonsultoinnista ja kielikonsultointiprojektin toteutuksesta. Kurssin suoritettuaan hänellä on perusvalmius kielikonsultointitehtäviin.

Kurssi on suomen kielen oppiaineen vapaavalintaisia opintoja, ja se järjestetään vuosittain kevätlukukaudella.

Yhteyshenkilö Johanna Komppa, johanna.komppa@helsinki.fi

NY Start up – yrittäjäkurssi (10 op)

Haluatko tietää enemmän yrittäjyydestä, yritysidean kehittämisestä, yritystoiminnasta ja siitä, miten tämä kaikki voisi yhdistyä omaan osaamiseen tai tutkimustyöhön? Haluatko ideoida, suunnitella tuotteen tai palvelun, löytää asiakkaan, koota tiimin ja testata yrittäjyyttä käytännössä? Lisäksi kurssin aikana selviää mm. miten perustan yrityksen, mikä on tiimin, verkostoitumisen ja sosiaalisen median merkitys uuden yritystoiminnan luomisessa, mitä on Business model thinking?

Ny Start Up –koulutuksen tavoitteena on aktivoida, innostaa, opastaa ja siivittää osallistujat yrittäjyyden maailmaan käytännön tekemisen ja yhdessäoppimisen kautta.  Sen lähtökohtina ovat luovuus, innovatiivisuus ja oman osaamisen hyödyntäminen, jotka saattavat ideat uusiksi tuotteiksi, palveluiksi tai toimintatavoiksi, joista saadaan taloudellista tai yhteiskunnallista hyötyä. Se myös auttaa näkemään niitä yhtymäkohtia, joiden kautta akateeminen osaaminen, tutkimus ja yrittäjyys voivat rinnakkaisina tukea toisiaan ja avata uusia näkökulmia ja mahdollisuuksia.

Kurssi kannustaa omatoimisuuteen, yhteistyöhön ja avoimeen rajoja ylittävään monitieteiseen verkostoitumiseen. Se kehittää myös omia vahvuuksia, luottamusta omiin kykyihin sekä auttaa hahmottamaan omaa sisäistä yrittäjyyttä.

Kurssin edellytys on kiinnostus yrittäjyyteen ja se sopii sekä perus- että jatkotutkintoa suorittaville opiskelijoille ja myös tutkijoille.  Se sisältää käytännönläheisiä luentoja, työpajaosuuksia, coachausta ja Start up -vierailijoita sekä oman idean pohjalta tiimityönä perustettavan NY-miniyrityksen, jonka puitteissa ideaa testataan oikeilla asiakkailla.

Lisätietoja Ny Start Up –konseptista osoitteessa:

www.nystartup.fi

 

Biotieteistä toimintaa –projektikurssi, 3-10 op

Ajankohta: Kevätlukukausi 2016                                                                                                                     Sijainti: Viikin kampus, Think Companyssa E-talo, Latokartanonkaari 3

Biotieteistä toimintaa-projektikurssi on tarkoitettu biotieteisiin liittyvistä käytännön hankkeista kiinnostuneille maisterivaiheen opiskelijoille.Yhteisten tilaisuuksien lisäksi opiskelijoiden on syytä varata runsaasti aikaa itsenäiseen työskentelyyn ryhmissä. Tavoitteena on oppia suunnittelemaan ja hallitsemaan projekteja pienryhmässä sekä soveltamaan oman alan teoreettista tietoa käytäntöön. Oppia käyttämään looginen viitekehys –lähestymistapaa hankkeen suunnittelussa. Saada aitoja työelämäkontakteja ja oivaltaa omaa osaamista ja rohkaistua siitä Opiskelijat perehtyvät projektisuunnittelun ja -hallinnan teoriaan ja tekevät pienryhmissä todellisia  projekteja alan työnantajille. Opiskelijaryhmät esittelevät omat projektinsa muille loppuseminaarissa ja  -raportissa. Kurssista saatava opintopistemäärä (4-10) riippuu projektin laajuudesta. Kurssille  hyväksytään enintään 18 maisterivaiheen opiskelijaa, jotka valitaan motivaatiokirjeen ja CV:n  perusteella.

Maaseutuyrittäjyyden sivuaine (25 + 65 op)

(The Agricultural entrepreneur -minor in Finnish)

Ajankohta: jatkuva
Kampus: Viikki
Maaseutuyrittäjyyden-oppiaine tarjoaa yrittäjyyden perus- ja aineopinnot. Oppiaineessa käsitellään yrittäjyyden ja yrittäjänä olemisen problematiikkaan erityisesti maaseudulla toimivien yritysten näkökulmasta. Perusopintokokonaisuus käsittelee yrittäjyyttä yleisellä tasolla ja se sopii kaikille yrittäjyydestä kiinnostuneille opiskelijoille. Opinnot tässä oppiaineessa parantavat valmiuksia ryhtyä itsenäiseksi yrittäjäksi, toimia maaseudun pk-yrityksen palveluksessa ja toimia tutkimus- ja asiantuntijatehtävissä maaseudun pk-yrityksiä koskevissa kysymyksissä. Sivuaine on maatalous- ja metsätieteiden tiedekunnan taloustieteen laitoksen.
Yhteyshenkilö: Pekka Mäkinen, pekka.makinen(a)helsinki.fi

Palveluyrittäjyys (5op) 
Kampus: Viikki
Osa maaseutuyrittäjyyden kokonaisuutta

Biotekniikka II. Keksintöjen kaupallistaminen (3 op)

(Biotechnology II. Commercialising inventions -course in Finnish)

Ajankohta: Syyslukukausina
Kampus: Viikki
Biotekniikan keksintöjen kaupallistaminen BIOT300 (3 op) -kurssi järjestetään  biotekniikan pääainetoimikunta ja maatalous-metsätieteellisessä tiedekunta. Luennot ovat avoimia myös muiden koulutusohjelmien opiskelijoille sekä opettajille ja tutkijoille. Kurssi on tarkoitettu tehtäväksi kandivaiheen loppupuolella kolmantena opiskeluvuonna. Kurssin suoritettuaan opiskelija on tutustunut bioteknisten keksintöjen hyödyntämiseen liittyviin näkökohtiin monesta eri näkökulmasta. Kurssi koostuu vierailevista luennoitsijoista, yritysvierailuista, paneelikeskusteluista ja vierailuista Helsinki Think Companyyn. Luennoitsijat edustavat rahoittajia, eri alojen yrittäjiä, sijoittajia, Helsingin yliopiston tutkimuksen toimialan työntekijöitä, patenttianalyytikkoja sekä Aalto-yliopiston eri toimijoita. Kurssin vastuulaitoksina ovat elintarvike- ja ympäristötieteiden, maataloustieteiden ja metsätieteiden laitos.
Yhteyshenkilö: Christina Lyra, christina.lyra(a)helsinki.fi

Eläinlääkäri yrittäjänä (3 op)

(Veterinarian as an entrepreneur course in Finnish)

Ajankohta: katso Eläinlääketieteellisen tiedekunnan opinto-opas
Kampus: Viikki
Kurssilla opiskelija saa perustiedot yritystoiminnasta ja yrityksen perustamisesta ja tutustuu eläinlääkinnällisen yrityksen perustamiseen ja johtamiseen liittyviin käytännön asioihin. Opintojaksolla käsitellään mm. työnantajan ja työntekijän velvoitteita, yritystoimintaan liittyviä talousasioita, liiketoimintasuunnitelman laatimista ja eettisiä kysymyksiä sekä esitellään käytännön kokemuksia yrityksen perustamisesta ja hallinnoinnista eläinlääkärin näkökulmasta. Kurssin kohderyhmä on eläinlääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittavat opiskelijat ja se suositellaan suoritettavaksi 6. lukuvuoden keväänä. Kurssin tunniste weboodissa on 90026.
Yhteyshenkilö: Jussi Anttila

 

Kääntäjä ja tulkki yrittäjänä, 3 op

(Translator as an Entrepreneur – course in Finnish)

Ajankohta: 16.01.2017-05.05.17
Kampus: Keskusta
Kurssi tarjoaa perusvalmiudet käännös- tai tulkkausalan yrittäjänä toimimiseen.
Kurssi keskittyy erityisesti alan yrityksen perustamisen, johtamiseen ja kehittämiseen. Kurssilla tutustut menestyksellisen yrittäjyyden perusedellytyksiin, opit arvioimaan käännös- ja tulkkausalan yritysidean toimivuutta ja  ja tunnistamaan alan yrityksen perustamiseen ja kehittämiseen liittyvät mahdollisuudet ja ongelmat ja pystyy arvioimaan niiden ratkaisuja. Kurssin jälkeen pystyt asianmukaisesti ohjattuna perustamaan toimintakelpoisen käännös- tai tulkkausalan yrityksen.
Kurssia suositellaan aine- ja syventävien opintojen tekijöille kolmannella tai neljännellä opintovuonna.
Yhteyshenkilöt: Erja Tenhonen-Lightfoot, Juha Eskelinen

Kestävyyttä käytäntöön projektikurssi, 4-5 op

(From Sustainability to Practise -course in Finnish)

Ajankohta: Tarkista
Kampus: Viikki

Kurssin toteutusmuoto on intensiivinen projektityöskentely, jossa opiskelijat pääsevät pureutumaan todellisiin ympäristöhaasteisiin. Haasteet saadaan yhteistyökumppaneilta, kuten ympäristöalan järjestöiltä, yrityksiltä tai julkisilta toimijoilta, ja kurssi tähtää kohti konkreettisia ratkaisuja suoraan yhteistyökumppanien käyttöön. Kurssi on tarkoitettu kaikkien Helsingin yliopiston tiedekuntien perustutkinto-opiskelijoille. Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia hyödyntää opiskelujen aikana oppimiansa tietoja ja taitoja ympäristöalan käytännön kysymysten parissa. Kurssin järjestää YMPAKAT ja Opettajien akatemia yhteistyössä Ympäristötieteiden laitoksen ja Helsinki Think Companyn kanssa.
Yhteyshenkilöt: Leena Helenius, Eevi Laukkonen, Iida-Elina Kiminki