Jakoprosessi ja periaatteet 2018

 

Helsinki Think Company jakaa Think Company Fundia vuosittain 10 000 euroa avustuksina lupaaville ja liiketoimintaansa aloitteleville yhteisöstä kumpuaville tiimeille. Jaossa on enimmillään 2500 euron avustuksia liiketoiminnan käynnistämiseen sekä 500 euron avustuksia, jotka on tarkoitettu idean testaamiseen ja kehittelyyn.

Avustuksia jaetaan kirjallisten hakemusten ja tiimien pitchausten perusteella neljännesvuosittain. Helsinki Think Company ry:n hallitus käsittelee hakemukset hallituksen kokouksessa sekä valitsee pitch-illan jälkeen lopulliset avustusten saajat. Avustusta ei voi saada ilman hakemusta ja pitchausta. Tiimin on jo hakuvaiheessa hyvä varmistaa pääsynsä kyseisen hakukvartaalin pitchaus-iltaan.

Distribution process and requirements 2018

 

Helsinki Think Company annually distributes 10k € in funding through the Think Company Fund to promising teams and ventures that arise from the Think Company community. There are grants of up to 2500€ for starting a business and also a lighter 500 € grant for testing and piloting the idea.

In order to get a grant, each team must write an application and pitch their idea. Grants are distributed in every quarter. Helsinki Think Company Board evaluates the applications in Board meetings and in the Pitching night receivers of the grant are chosen.  The grant cannot be received without an application or a pitch. The team needs to ensure to be able to join the pitching night.

Aikataulu: syksy 2018

Syksyn 2018 hakukierrokset ja ajankohdat julkaistaan alkusyksystä.

Schedule: Fall 2018

The schedule for fall 2018 will be released during early fall.

Avustuksen myöntämisen periaatteet

2500 euron tiimeille tarkoitetut avustukset jaetaan vähintään kolmen hengen tiimeille seuraavien kriteerien perusteella

Lupaava. Lupaavalla tarkoitetaan mielenkiintoista ideaa, jolla on todellista liiketoimintapotentiaalia. Tiimin liiketoimintamalli on realistinen ja kiinnostava.

Ajankäyttö ja sitoutuminen. Tiimillä on realistinen käsitys ajankäytöstä ja siitä, mitä projekti vaatii. Tiimi on sitoutunut vastaamaan näihin vaatimuksiin.

Liiketoimintaansa aloittava. Tiimin, joka saa Think Company Fundin avustuksen, tulee olla liiketoiminnan käynnistysvaiheessa. Yritys voi olla jo juridisesti olemassa ja sen liiketoimintaa aloiteltu, joskin vielä pienessä, kokeilevassa mittakaavassa.

Helsinki Think Companyyn kytköksissä oleva. Tiimi voi olla lähtöisin jostain Helsinki Think Companyn ohjelmasta, kuten Mini Challengesta, Bootcampista tai 4UNIsta. Tiimin ei ole kuitenkaan ollut pakko syntyä Think Companyn järjestämässä tapahtumassa, vaan olennaista on, että se työskentelee säännöllisesti HTC:n tarjoamien palveluiden, kuten yhteistyöskentelytilojen, piirissä. Tiimi sitoutuu vastaamaan avustusta koskevaan seurantaan puolen vuoden kuluttua tuen saamisesta. Tiimiä voidaan käyttää Helsinki Think Companyn markkinoinnissa ja viestinnässä esimerkkinä Helsinki Think company -lähtöisestä liiketoiminnasta.

Haluatko vain testata ideaasi?

500 euron testausavustuksia haetaan muuten samoilla periaatteilla, mutta idean liiketoimintamalli saa olla keskeneräinen. Lisäksi eduksi katsotaan konkreettinen suunnitelma siitä, miten idean testaus ja/tai tuotteen tai palvelun prototyypin kehittely toteutetaan, eli mihin avustusrahat käytetään.

Puolen vuoden kuluttua tuen saamisesta tiimi on velvollinen kirjoittamaan lyhyen blogipostauksen siitä, mitä on saanut aikaan ja mitä apua tuesta on ollut.

Think Company Fundin jaosta päättää yhdistyksen sen hetkinen hallitus. Kaikki hakemukset käsitellään yksitellen tapauskohtaisesti edellä mainittuja kriteereitä ja avustussummia soveltaen.

Mahdollisiin kysymyksiin vastaa Helsinki Think Company ry:n puheenjohtaja Kaisa Matikainen, kaisa.matikainen@thinkcompany.fi.

Criteria for receiving the grant

2500 euro grant will be awarded for teams of at least 3 people, leaning against the following criteria:

Promising. The idea must be promising and have interesting & realistic business potential.

Use of time. The team needs to have a realistic view of how much time, effort and work the project requires and how committed everyone is to these requirements.

Early-stage ventures. To qualify for funding, teams must be in an early startup phase. The company can exist legally and it can already be in business, albeit in a small, experimentative sort of way.

Related to Helsinki Think Company. The teams can have started from one of the Helsinki Think Company accelerator programs/challenges such as Mini Challenge, Bootcamp or 4UNI. However, applying teams are not obliged to have originated from an Helsinki Think Company event, but it is essential that the team regularly uses the services provided by Helsinki Think Company. These services include co-working spaces and more. Team is required to report after 6 months what they have achieved which can be used in Helsinki Think Company communication and marketing.

Just want to test your idea?

You can apply for a 500 euro test grant with the same basic criteria for funding. Test grants can be awarded for projects in ideation-phase. A concrete plan outlining the scope and idea of the venture is favorable; how the prototype or service will be executed and how will the fund be used.

6 months later the team is committed to write a short blogpost of how the grant has supported the team.

In the end the Board of Helsinki Think Company decides who will receive the fund. All applications will be considered case by case using the previous criteria and fund sums.

Kaisa Matikainen, Chair of Helsinki Think Company will answer to additional questions, kaisa.matikainen@thinkcompany.fi.