Mistä hyvinvointi rakentuu?

Miten valintojen vaikuttavuutta arvioidaan?

Kuntarahoitus Mini Challenge 1.–2.12.2018

 

Kirjastokortti, leikkipuisto, päiväkoti, terveyskeskus, urheilukenttä, hoivakoti, jätehuolto, koulu, oma koti. Mitkä asiat tuottavat sinulle hyvinvointia omassa elinympäristössäsi?

Kunnalliset palvelut ja arjen toimintaympäristö vaikuttavat meistä jokaisen hyvinvointiin elämän alusta loppuun asti. Hyvinvointia tukevat kuntapalvelut synnyttävät elinvoimaisia, houkuttelevia kuntia ja kaupunkeja, ja kuntatasolla tehtävät valinnat muokkaavatkin paitsi yksittäisiä paikkakuntia, myös koko Suomen tulevaisuutta. Yksi keskeinen valinta on resurssien jako, jossa on pohjimmiltaan kyse parhaiksi katsotuista tavoista lisätä hyvinvointia.

Mutta mistä hyvinvointi lopulta rakentuu ja kuinka tukea sitä oikeilla valinnoilla? Miten tarkastella hyvinvointia kokonaisuutena ja tunnistaa erilaiset tarpeet? Hiipuvien kuntien, eriarvoistuvien alueiden ja lakastuvien palveluiden ristipaineessa helppoja valintoja ei ole, vaan eniten hyvinvointia luovien investointivaihtoehtojen määrittely on todellinen haaste.

Kuntarahoitus, Helsingin yliopisto ja Helsinki Think Company järjestivät viikonlopun mittaiseen intensiiviseen työpajan, jossa monitieteiset tiimit pohtivat, mistä hyvinvointi rakentuu ja suunnittelivat siihen liittyviä ratkaisuja. Työpajan ohella ohjelmaan kuului syventävä asiantuntijailta Lahden Liipolassa.

Ohjelman kieli oli suomi. This event was held in Finnish.

Kuntarahoitus Mini Challengen aikana kolme tiimiä työsti ratkaisuja kuntalaisten hyvinvoinnin tukemiseksi. Yhteisöllisyyden ja osallistamisen teemat nousivat esiin jokaisen tiimin ratkaisussa.

Ratkaisu 1: Monitoimitalosta parannusta sosiaalityön laatuun ja kohtauspaikka kuntalaisille

Sosiaalityöntekijät ovat usein ylikuormittuneita, mikä vaikuttaa työyhteisön suureen vaihtuvuuteen. Työntekijöiden ongelmat myös vaikuttavat palvelun laatuun: vaihtuvuus voi saada sosiaalitoimen vaikuttamaan kasvottomalta, asiakassuhteet pitkittyvät ja palvelun laatu heikkenee.

Tiimi esittää ratkaisuksi sosiaalitoimen ja asukastilan yhdistävää Monitoimitaloa, joka toimisi kuntalaisille kutsuvana kohtauspaikkana ja toisaalta parantaisi sosiaalityöntekijöiden työhyvinvointia. Monitoimitalo mahdollistettaisiin pääasiassa remontoimalla vanhoja tiloja uusiin tarpeisiin. Asukastila toimisi kuntalaisten olohuoneena, mikä paitsi vähentäisi sosiaalitoimistoon menemisen stigmaa, tarjoaisi ratkaisuja myös muihin sosiaalisiin ongelmiin, kuten yksinäisyyteen. Työntekijöillä taas olisi mahdollisuus vaikuttaa työympäristönsä ulkonäköön ja ergonomiaan, mikä parantaisi työhyvinvointia. Positiiviset muutokset työntekijöiden arkeen heijastuisivat suoraan myös sosiaalipalveluiden laatuun. Tiimi ehdottaa, että Monitoimitalon toimivuutta voisi testata esimerkiksi työhyvinvointikyselyiden, sairauspoissaolojen määrän seurannan ja asiakkuussuhteiden käyttöaikojen mittaamisen avulla.

Ratkaisu 2: Asukkaat mukaan rakentamaan kuntaa karttasovelluksen avulla

Julkinen rakentaminen on usein huonolaatuista, jatkuvat remontit rasittavat kunnan taloutta, eivätkä projektit aina vastaa asukkaiden tarpeita. Lisäksi tieto projekteista on usein hajallaan eikä välity kuntalaisille. Yhtenä syynä ongelmiin on se, ettei asukkaita osallisteta tarpeeksi rakennusprosessiin.

Tiimin ratkaisu ongelmaan on karttapohjainen sovellus, joka yhdistäisi päättäjät ja kuntalaiset. Sovellus kokoaisi yhteen tiedon kunnan rakennusprojekteista, ja sen kautta asukkaat voisivat esittää toiveitaan ja antaa palautetta hankkeista. Sovellus toisi alueelliset tarpeet näkyviksi, mikä auttaisi päättäjiä tekemään nykyistä nopeampia ja valistuneempia päätöksiä rakentamisen ja remontoinnin suhteen. Lisäksi rakennusprojektien selkeä ja johdonmukainen dokumentaatio auttaisi esimerkiksi rakennuttajien valinnassa. Helppokäyttöisen ja matalan kynnyksen sovelluksen avulla asukkaat voisivat kokea tulevansa kuulluiksi ja voivansa vaikuttaa oman kuntansa kehitykseen. Vaikutuksia voisi mitata esimerkiksi asukastyytyväisyyskyselyjen avulla ja seuraamalla asuinalueelle muuttoa.

Ratkaisu 3: Virtuaalitalo parantamaan alueellista yhteisöllisyyttä

Pienten paikkakuntien ongelmana on usein paikallisen me-hengen puuttuminen ja asuinalueen houkuttelevuuden heikkeneminen. Naapurien tuntemattomaksi jääminen voi vaikuttaa huono-osaisuuden keskittymiseen tietyille alueille ja näkyä asuinalueen kiinteistöjen arvon laskuna.

Tiimi ehdottaa yhdeksi ratkaisuksi Virtuaalitaloa: alustaa, joka lisää vuorovaikutusta asukkaiden, kunnan toimijoiden, paikallisten yritysten ja kolmannen sektorin välillä. Alusta mahdollistaisi paikallisten kuulumisten vaihdon, toimisi avun pyytämisen ja antamisen paikkana ja kunnan tapahtumien tiedotuskanavana. Muita sosiaalisen median kanavia voisi hyödyntää Virtuaalitalossa, ja se voitaisiin tuoda näkyväksi kunnassa esimerkiksi screenien kautta. Virtuaalitalon koordinaattori vastaisi sisällön asianmukaisuudesta ja auttaisi tuomaan alustaa tunnetuksi niin kouluissa kuin vanhainkodeissa. Virtuaalitalo toimisi ikkunana asukkaiden elämään, vahvistaen yhteisöllisyyden kokemusta ja auttaen rakentamaan paikallista identiteettiä. Virtuaalitalon toimivuutta voisi testata esimerkiksi käyttäjämäärien seurannan ja tyytyväisyyskyselyiden kautta.

Kunnallisen hyvinvoinnin teemojen käsittely jatkuu tammi-huhtikuussa 2019 Helsingin yliopiston ja Kuntarahoituksen järjestämän Hyvä (yhteis)kunta Master class -ohjelman merkeissä.